Continuïteitsveronderstelling 17 november 2021

In deze training staan zowel de verslaggevingsregels als de controle standaarden centraal alsook hoe ze met elkaar verband houden. De onderwerpen leiden regelmatig tot complexe afwegingen bij het samenstellen of controleren van de jaarrekening.

NBA heeft dit onderwerp verplicht gesteld voor alle openbaar accountants, waarbij geldt dat accountants die wettelijke en vrijwillige controles uitvoeren verplicht zijn de training te volgen. De inhoud van deze verplichte training is grotendeels bepaald door de NBA.

Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde komen in de verplichte training (assurance variant), zijn:

  • Wanneer dienen gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening verwerkt te worden?
  • Hoe vindt verwerking van gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening plaats?
  • Wanneer is sprake van gerede twijfel over de continuïteit? En wat betekent dit voor de jaarrekening en/f voor de controleverklaring?
  • Welke rol speelt de paragraaf ter benadrukking in de controleverklaring ten aanzien van continuïteit?
  • Wanneer is sprake van onontkoombare discontinuïteit? En welke impact heeft dit op de jaarrekening en/ of de controleverklaring?
  • Waar raken beide onderwerpen elkaar? En welke gevolgen hebben gebeurtenissen na balansdatum met betrekking tot de continuïteit voor de jaarrekening en/of de controleverklaring?
  • Welke controlewerkzaamheden zijn vereist ten aanzien van de gebeurtenissen na balansdatum en/of continuïteit?

In de training wordt de toepassing van de wet- en regelgeving geoefend aan de hand van praktijksituaties, ook die wij bij accountantsorganisaties zijn tegengekomen tijdens onze consultancywerkzaamheden. Ook wordt actief geoefend met het ‘wegen’ van indicatoren bij cliënten in relatie tot de continuïteitsveronderstelling.

De wet- en regelgeving die tijdens de training aan de orde wordt gesteld is onder meer:

• Richtlijn 160 en 170 uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor middelgrote en grote organisaties;
• Standaarden 200, 320, 540 en 560 en 570 uit de Nadere Voorschriften Controle en Overige Standaarden.

Kosten

De kosten bedragen € 295,00 excl. btw voor V&A-klanten en € 345,00 excl. btw voor niet-klanten.

Datum

17 november 2021 13.00 tot 17.30

Locatie

Flevoweg 70, 6825 PL KAMPEN

    Factuuradres