V&A Zomer nieuws 2019

28 juni 2019 - V&A Zomer nieuws 2019

Introductie

Met de zomer in het vooruitzicht is het een mooi moment om eens terug te blikken op het achterliggende jaar en vooruit te kijken naar wat komen gaat. Onderstaand volgt een cocktail van ontwikkelingen. O ja, vergeet ook niet mee te doen met onze prijsvraag (verderop in deze nieuwsbrief).

V&A gedenkt

Helaas hoort bij een terugblik ook dat we terugdenken aan het heengaan van Jan Metz. Jan heeft voor V&A onder andere trainingen Ethiek en audit efficiency verzorgd. Dat was een thematiek die naadloos aansloot op zijn latere filosofiestudie. Jan was altijd bezig met het accountantsberoep, en zag altijd mogelijkheden om te verbeteren en bij te dragen. Voor velen binnen en buiten V&A heeft Jan veel betekend. Daarop kijken we in dankbaarheid terug en we dragen zijn nalatenschap met ons mee naar de toekomst!

V&A professionals

Afgelopen 1 september heeft drs. Cornelis Kramer RA ons team versterkt (vestiging Emmeloord). Voorafgaand aan deze overstap werkte hij bij de (middel)grote accountantspraktijken Flynth en TAMEK. In die hoedanigheid werkte hij onder meer als Externe Accountant en op de compliance afdelingen. Namens V&A treedt hij op als externe compliance officer, verzorgt hij vaktechnische consultaties, OKB’s en inspecties en is hij actief als trainer op uiteenlopende onderwerpen. Inmiddels is Cornelis ook hét gezicht achter de VTO’s.

V&A en VTO’s assurance en non-assurance

Veel kantoren wisten de weg naar de vaktechnische ondersteuning door V&A al te vinden. Uit de dienstverlening ten aanzien van formele vaktechnische consultaties en informele vaktechnische sparring hebben we gezien dat veel accountantskantoren Actuele Vaktechniek zien als noodzakelijk voor het goed functioneren van de accountantspraktijk. Tegelijk ontbreekt het op veel kantoren aan voldoende beschikbare vaktechnische resources. Om die reden zijn we in 2019 gestart met twee VTO’s per kwartaal, gericht op de onderscheiden doelgroepen van de assurancepraktijk en de non-assurancepraktijk. Er zijn inmiddels al een heel aantal accountants die een abonnement hebben genomen op de deze VTO’s, maar we zien ook een behoorlijk aantal mensen die het VTO bezoeken omdat bijvoorbeeld het onderwerp hen aanspreekt. Onderstaand tref je de onderwerpen die aan de orde zijn geweest. Deze onderwerpen werden zowel vanuit theoretisch als praktisch oogpunt belicht, onder andere door de inbreng van praktijkvoorbeelden door de deelnemers. 

QNon-assuranceAssurance
Q1Wat zijn significante aangelegenheden bij samenstelopdrachten?Tuchtzaken samenstelpraktijkActualiteiten externe verslaggeving
Q2RjKControle opbrengstverantwoording

Uniek voor de V&A VTO’s is ook dat de keuze van te behandelen onderwerpen mede wordt bepaald door wat de deelnemers belangrijk en actueel vinden. De onderwerpen voor Q3 zijn inmiddels ook bekend:

  • Non-assurance: de financiële verslaggeving van Onderhanden Projecten
  • Assurance: de controle van de opbrengstverantwoording – praktische verdieping.

Nu je nieuwsgierigheid wat is gewekt, ben je natuurlijk benieuwd hoe je je kunt aanmelden hiervoor. Dat is eenvoudig, want je bent slechts een paar klikken verwijderd van aanmelding: 

Wil je graag een in-house VTO organiseren met inbreng van één van de V&A trainers, neem dan contact op Cornelis Kramer: cornelis@vna-aa.nl of 06 2450 3490. 

V&A en de Compliance Community

De belangstelling voor de V&A Compliance Community is in het achterliggende seizoen zo groot geweest dat we wel kunnen zeggen: “Compliance is here to stay”. De volgende onderwerpen kwamen voorbij zetten:

QOnderwerpLink naar artikel
Q3-2018Nieuwe Wwft 2018De Wwft 2018; hoog op de agenda!?
Q4-2018Nv NOCLARNOCLAR: nieuw?
Q1-2019Lessen uit het tuchtrecht voor de compliance functieCompliance & tuchtrecht
Q2-2019Wwft in de praktijk – advancedIn ontwikkeling

Zoals je kunt zien in deze tabel streven we er naar om de kennis die in de V&A Compliance Community tot stand komt, te delen met een groter publiek door het schrijven van artikelen.  Deelname aan de community geeft je ook de mogelijkheid om je netwerk binnen complianceland te vergroten. Aanmelden voor een kwartaalbijeenkomst verloopt op eenzelfde wijze als aanmelding voor de V&A VTO’s. Klik op de volgende link en deelname aan de Q3 bijeenkomst ligt binnen handbereik: https://www.vna-aa.nl/training/open-inschrijvingen.aspx?training=64. Mocht je graag een compliance-gerelateerd onderwerp via een in-house presentatie of training willen realiseren, neem dan contact op met onze directeur Compliance & Trainingen, Alex Boxum: alex@vna-aa.nl of 06 5704 4392.

V&A en nieuw product Wwft audit

Als goed bezette V&A medewerkers gaan we graag efficiënt met onze tijdsbesteding om. Zo streven we ernaar om kennisdeling te combineren met productontwikkeling als we merken dat daaraan in de praktijk behoefte bestaat. Een voorbeeld daarvan betreft de zogenaamde “Wwft auditfunctie”, een nieuw product dat samenhangt met de kennisdeling in een V&A Compliance Community bijeenkomst en voortvloeit uit artikel 2D van de Wwft. Mocht je hierover meer informatie willen ontvangen, dan informeert onze specialist Albert Bosch je graag verder: albert@vna-aa.nl of 06 5093 9554.

V&A en accreditatie Training Frauderisicofactoren

In het achterliggende halfjaar hebben we hard gewerkt aan het ontwikkelen van de training die als verplichte permanente educatie is aangemerkt door de NBA: Frauderisicofactoren. Je kunt bij ons terecht voor de doelgroep Openbaar Accountants. Deze accreditatie omvat zowel de volledig klassikale variant (zes uur) als de combinatievariant (twee uur online Learning, vier uur klassikaal). Meer informatie daarover tref je in het recente Nieuwsitem:

Link V&A Nieuwsitem Frauderisicofactoren 

Met ons uitgebreide docententeam van gedragstrainers en vakinhoudelijke trainers zullen we de komende maanden weer veel openbaar accountants wegwijs maken op het terrein van frauderisicofactoren, waarbij aanverwante onderwerpen zoals Wwft, COS 4410 en NV NOCLAR natuurlijk niet ontbreken. Maar vooral het gesprek daarover met de opdrachtgever zal nadrukkelijk aan de orde komen. Wil je ook training Frauderisicofactoren door de specialisten van V&A willen laten verzorgen, neem dan contact op met Cornelis Kramer.

V&A, Online learning via AAA-learning

Ons platform biedt verschillende manieren van learning (inclusief videomateriaal), en met mogelijkheden voor competitie op het gebied van learning (blended learning varianten). Inmiddels hebben we al enkele honderden personen van onze modules gebruik gemaakt. We boden reeds modules aan op het gebied van ViO, RJk, en RJ. In het achterliggende seizoen zijn daaraan toegevoegd de onderwerpen Wwft 2018 Nieuw en NV COS 4400N (Overeengekomen specifieke werkzaamheden), onderwerpen waarover in de praktijk vaak gestruikeld wordt Tuchtzaken en andere casuïstiek komt dan ook nadrukkelijk aan de orde in deze praktijkgerichte trainingsmodules. We verwachten op korte termijn ook modules Fusies & Overnames en RjK Micro-entiteiten aan te bieden. Ook diverse andere onderwerpen zitten nog in de pijplijn. Houdt onze catalogus dus goed in de gaten!

Het is ook mogelijk om op verzoek kantoor-specifieke learnings te ontwikkelen. Onze visie ten aanzien van de effectiviteit van learning heeft zich in het achterliggende seizoen ook verder ontwikkeld. Het is mogelijk om te komen tot een steilere leercurve door een combinatie van online learning en klassikale learning. Wil je hierover meer weten, lees dan het bijgevoegde nieuwsbericht. Combinatie klassikaal en online learning. Wil je meer informatie over de learning mogelijkheden dan kun je hiervoor terecht bij collega Alex Boxum: alex@vna-aa.nl of 06 57 04 43 92.

V&A: de theorie ontwikkeld en vertaald naar praktijk. 

We noemden hiervoor al ons eigen learning platform. Maar dat is natuurlijk niet het enige dat we realiseren op het gebied van kennisdeling. Verschillende V&A’ers zijn docent aan een universiteit of hogeschool (Vrije Universiteit, Nyenrode Business Universiteit). Wij willen graag een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van theorie, maar ook het vertalen van de theorie naar de praktijk. Een mooi voorbeeld hiervan is het artikel op accountant.nl over de te hanteren evaluatiebenchmark bij het beoordelen van de getrouwheid van de jaarrekening: Evaluatie getrouwheid jaarrekening (Van Nieuw Amerongen). En ook het artikel over ontwikkelingen terzake het Wwft landenrisico: Wwft landenrisico (Schoonbeek, Boxum en Van Nieuw Amerongen). In het meer academisch georiënteerde tijdschrift MAB verscheen een tweetal bijdragen waaraan we meewerkten:

  • De relevantie van kernpunten in de controleverklaring voor de kapitaalmarkten. MAB Kernpunten Controleverklaring (Evers, Van Buuren, en Van Nieuw Amerongen). 
  • De invloed van Onafhankelijkheid en Joint Audit bij het beoordelen van de continuïteit van de onderneming. MAB Onafhankelijkheid en Joint Audit (Van Nieuw Amerongen en Van Pareren).

Ook verzorgen de medewerkers van V&A elke twee weken een praktijkgericht blog. Regelmatig zien we de vruchten hiervan terug in scriptiereferenties van studenten aan hogescholen en universiteiten, en in specifieke verzoeken van onze cliënten om ons bij de implementatie verder te ondersteunen. Het doet ons natuurlijk ook erg goed als we bij klanten prints van deze blogs aan de wanden zien hangen: “Elke dag een beetje beter” in praktijk gebracht. 

En nog een mooie teaser: eerdaags verschijnt ook een Nemacc rapport over data-analyse. Daaraan heeft collega Albert Bosch een belangrijke bijdrage geleverd. We kijken uit naar het verschijnen er van.

V&A en de praktijkopleiding

In het achterliggende jaar hebben we een vervolg gegeven aan de strategische samenwerking met Markus Verbeek Praehep op het gebied van de praktijkopleidingen (contactdagen en trainingsdagen). Ook verzorgen we de beoordeling van praktijkstageverslagen voor enkele praktijk stagebureau’s.

V&A en kwaliteitswaarborgen 

Recent uitte de AFM haar zorgen over de waargenomen trend dat niet-OOB kantoren minder kwaliteitswaarborgen treffen dan voorheen. Wij herkennen vanuit onze consulting-praktijk dat veel kantoren in de achterliggende jaren soms voorkeur hadden voor dossiermentoring boven een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling of een dossierinspectie. Wij herkennen daarin niet zozeer een achteruitgang in aandacht voor kwaliteit, maar eerder een toegenomen aandacht: kantoren willen juist op een day-to-day basis stappen maken.

Bron: foto Harvard Yarden (2019)

Dossiermentoring is een proces dat aangrijpt op de intrinsieke motivatie om kwaliteit te realiseren. OKB’s en dossierinspecties worden nog weleens geassocieerd met kwaliteitsinstrumenten waaraan bestraffende consequenties zijn verbonden. Terzijde merken we op dat in onze dienstverlening een trend waarneembaar is van toename in dossierinspecties. Veel van de kantoren die van onze dienstverlening op dit punt gebruik maken, hebben hiervoor (strak na het busy season) inspectieweken gepland. Het doel hiervan is niet zozeer om te voldoen aan de geldende regelgeving, zoals NVKS, maar vooral om het kwaliteitsniveau te peilen, en waar nodig zo snel als mogelijk lering te trekken uit de uitkomsten. Deze lering wordt dan geïncorporeerd door summercourses die wij verzorgen naar aanleiding van deze inspecties. We zien hier een versterkend effect optreden. Tegelijk zien we ook de trend dat kantoren steeds meer gebruik maken van modernere controletechnieken (zoals data-analyse advanced, en in mindere mate internal control reliance). Kantoren willen graag – in aanvulling op de mentoring – ook snel en goed inzicht krijgen in de aanvaardbaarheid van de keuzes die externe accountants hierin maken. In de ontwikkeling van deze nieuwe technieken zien we dat kantoren veel bezig zijn met continue verbetering van hun praktijk, maar dat ze tegelijk ook willen voorkomen dat de keuzes die ze maken geen stand houden bij toetsingen door toezichthouders. Hier lijkt dan ook werk aan de winkel om in dialoog met relevante stakeholders te komen tot goede praktijkhandreikingen.

V&A is op zoek naar jou! 

In het kader van deze trends zijn wij op zoek naar verdere aanvulling van ons team. De zomerperiode vormt voor velen een mooie tijd om nog eens te reflecteren op het achterliggende jaar, en te bezien of er nieuwe challenges moeten worden gezocht. Wij helpen je graag deze te vinden. Zie daarvoor de vacature op onze website: Vacature senior consultant. Wil je gewoon eens oriënteren, praten kan nooit kwaad. Neem contact op met Albert Bosch (06 5093 9554) of Niels van Nieuw Amerongen (06 2223 2996). In deze zomerperiode gaat het dan waarschijnlijk als volgt: KOM-KOMMER-KOMST. Tot gauw!      

Striking news: V&A Team event! 

Op 18 april jl hadden we ter onderbreking van het busy season een ontspannen team event, althans dat was de bedoeling. Het bleek uiteindelijk – competitief als we zijn ingesteld – uit te lopen op een bloedstollende finale. In de laatste minuut besliste Albert de uitslag in zijn voordeel met maar 1 punt verschil! En dan helpen goedbedoelde bagatellisering van de verliezer niet: ach joh, het is maar een spelletje, het gaat om het spel, niet om de bowlingballen… The winner takes it all. Schrale troost was dat Albert zorgde voor compensatie door het aansluitende teamdiner zelf te betalen…uit de V&A pot ?.

Prijsvraag

We hadden het in de introductie al aangekondigd: V&A heeft een heuse prijsvraag, of beter gezegd twee! Leuk voor in de zomerperiode. De eerste is bedoeld voor de accountants die al gebruik maken van onze dienstverlening, de tweede is bedoeld voor de accountants die dat nog niet doen (en aankomend seizoen waarschijnlijk wel).

Voor beide prijsvragen vragen we je de zin af te maken (tekst op de puntjes), en deze voor 31 juli 2019 te mailen aan info@vna-aa.nl. We verklappen de prijs nog niet, maar je zult (als je wint) er zeker veel plezier aan beleven.

CategorieZinWie er wint? 
V&A klantIk heb in het achterliggende jaar het meest van de dienstverlening van V&A opgestoken door /bij …..De persoon die de meest diepgaande learning experience (effectieve dienstverlening V&A) beschrijft en ook de wijze waarop die learning experience tot stand kwam. 
Aankomend V&A klant / niet V&A klant… is een product / dienst dat ik graag door V&A als kwaliteitsdienstverlener aangeboden zou willen zien.De persoon die het meest originele idee voor een nieuw(e) product of dienst voor V&A bedenkt dat een bijdrage aan lerend vermogen heeft cq in een naar verwachting meervoudige behoefte voorziet. 

Anders dan met andere prijsvragen gaan we graag in gesprek met je over de uitslag! We zien uit naar je reactie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V&A Barbecue najaar 2018 onder leiding van chef-kok Machiel Alderliesten

Voor nu wensen wij je een prachtige zomer! En we gaan er straks weer uitgerust tegenaan om te werken aan nieuwe ambities.

Hartelijke groeten van het V&A team!