Compliance Community 14 maart 2024

Compliance Community 14 maart 2024

De Compliance bijeenkomsten van 2024 vinden plaats op:

 • 14 maart 2024
 • 6 juni 2024
 • 10 september 2024
 • 12 november 2024

Inhoud V&A Compliance Community 14 maart 2024

De vorige bijeenkomst (december 2023) ging over twee deelonderwerpen binnen de Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO): langdurige betrokkenheid en samenloop van overige dienstverlening met assurance-opdrachten.

De NBA heeft een alert/publicatie onderhanden over de mogelijke (beoordelings-) werkzaamheden bij duurzaamheidsverslaggeving door de externe accountant van de jaarrekening. Daarnaast wordt nagedacht om voorbeelden en guidance te geven voor de samenloop van CSRD dienstverlening met assurance-opdrachten. Gezien de rol van de compliance officer bij ViO-vraagstukken staan deze actuele thema’s centraal tijdens de compliance bijeenkomst van 14 maart. Ook is relevant te bezien welke aanpassingen nodig zullen zijn in het stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking nu CSRD dienstverlening voor cliënten aan de orde is, temeer door de komst van ISQM 1.

Kortom: het onderwerp voor deze kwartaalsessie is: “De gevolgen van CSRD voor de compliance officer”.

Onder meer wordt ingegaan op vraagstukken als:

 • Welke CSRD-dienstverlening wordt zoal gevraagd door assurance-cliënten en hoe verhouden deze vragen zich tot de ViO?
 • Welke oplossingsrichtingen zijn er om weg te blijven bij verbodsbepalingen?
 • Hoe richt ik het stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking adequaat in, rekening houdend met de CSRD en bijvoorbeeld met ISQM 1.
 • Etc.

Naast de genoemde deelonderwerpen is er volop ruimte voor het behandelen van je eigen vraag. Een vriendelijk verzoek is deze vragen vooraf in te dienen door het sturen van een e-mail aan alex@vna-aa.nl. Dan zorgen wij ervoor dat er tijdens de bijeenkomst voldoende ruimte is voor het behandelen van deze vragen.

Inleider

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door drs. C.M. (Kees) Roozen RA.

Kees is director bij V&A accountants adviseurs en adviseert diverse accountantskantoren op het gebied van kwaliteit en actuele (verslaggevings- en assurance-) onderwerpen, waaronder CSRD.

Kees heeft ook zitting in projectgroepen van de NBA die zich richten op ESG, waaronder die over onafhankelijkheid ESG. Deze projectgroep houdt zich bezig met de onafhankelijkheidsissues in relatie tot ESG. Dit kan leiden tot de uitgifte van alerts of actualisatie van de praktijkhandreiking 1131 over toepassing van de ViO.

Prijs€ 250,00 (excl. BTW)
Prijs V&A relaties€ 225,00 (excl. BTW)
Jaarabonnement:€ 750,00 per excl. BTW)
Cursusnummer:2024001
Datum en locatie:14 maart 2024 Van der Valk Houten, Hoofdveste 25
Tijd:14.15 – 17.30
PE-uren: 3
Niveau:Basis en gevorderd
Bestemd voor: MKB Accountants, Openbaar accountants, Overheids accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
Kennisgebied:Controle, Bestuurlijke informatie voorziening, Externe verslaggeving, Corporate governance, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

Voor wie is de V&A Compliance Community interessant?

De primaire doelgroep voor de V&A Compliance Community is (plv) Compliance officers van accountantskantoren. Gedurende een jaarcyclus komen onderwerpen voorbij die zowel audit- als non-audit gerelateerd zijn. Een aantal onderwerpen is zeker ook interessant voor bestuurders (bijvoorbeeld gerelateerd aan de 53 maatregelen) en vaktechnisch geïnteresseerden.

Tijdens de V&A Compliance Community inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


Wat is de opzet van de V&A Compliance Community?

De coördinatie van de V&A Compliance Community ligt bij ons. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van de V&A Compliance Community is steeds om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van de V&A Compliance Community zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

Locatie

Deze bijeenkomst vindt plaats bij Van der Valk Houten, Hoofdveste 25.

  Factuuradres

  Wilt u een abonnement voor alle vier Compliance Communities?